Namjena zemljišta

Namjene zemljišta su razne pa slijedi približna podjela. Ona se mogu nalaziti u naselju i izvan naselja, u izgrađenom ili neizgrađenom djelu. Sve to utječe na mogućnosti gradnje i uopće korištenja. Za svako zemljište potrebno je dobro proučiti dokumente na snazi i analizirati detaljno stanje kako bi se utvrdilo posjeduje li sve uvjete koji su propisani za korištenje u namjene određene za to područje. To što ste u području stambene namjene ne znači da možete graditi bilo koji i bilo kakav stambeni objekt. To je uređeno prostornim planovima i točno su propisani oblik i veličina čestica potrebnih za građenje. Definirane su veličine i tipovi građevina, te koeficijenti izgrađenosti, visine građevina, broj stambenih jedinica i ostalo. Zatim je možda određena veličina najkraće ili najduže stranice uređene parcele te pristup prometnici. A tu je bitno i postoji li infrastruktura, kakvi su odnosi sa susjedima, mogući tereti i prava služnosti, planirani prometni koridori ili infrastrukturni objekti, itd.

Kako bi vam pojasnili približnu podjelu građevinskog zemljišta, izdvojili smo kratko po namjenama:

-          Stambena namjena (obiteljske kuće, višestambene zgrade…)

-          Mješovita namjena (pretežito stambena, pretežito poslovna, povremeno stanovanje, pretežito poljoprivredna gospodarstva…)

-          Javna i društvena namjena (upravna, socijalna, zdravstvena, predškolska, školska, visoko učilište, kultura, vjerska…)

Gospodarska namjena:

-          Poslovna namjena (pretežito uslužna, pretežito trgovačka, komunalno servisna…)

-          Proizvodna namjena (pretežito zanatska, pretežito industrijska)

-          Ugostiteljsko-turistička (hotel, turističko naselje, kamp…)

-          Turistička – luka posebne namjene (privezište, turistička luka, marina, nautički centar…)

Ostalo:

-          Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina – eksploatacijsko polje (energetske, geotermalne vode, ostalo…)

-          Športsko-rekreacijska namjena (u naselju: šport, rekreacija, kupalište) (izvan naselja: golf igralište, jahački centar/hipodrom, centar za zimske sportove, teniski centar, centar za vodene sportove …)

Namjene zemljišta uređuju država, županije i jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine).One se prikazuju grafički i tekstualno se opisuju. Različiti su planovi koji uređuju područja. U Istarskoj županiji, najjači je plan na snazi PPŽ -prostorni plan Istarske županije na temelju kojeg se stvaraju niži prostorni planovi uređenja općina i gradova  koji se zatim mogu još detaljnije uređivati po područjima na GUP (generalni urbanistički plan), UPU (urbanistički plan uređenja), DPU (detaljni plan uređenja).

Detaljni plan uređenja se sve više izbjegava primjenjivati jer je zahtjevan i dugotrajan a određuje konačni oblik čestica što jako ograničava mogućnosti vlasnika i ostvarenje novih ideja i investicija.

I još da spomenemo poljoprivredna zemljišta. Mnogi pitaju da li se može na njima graditi, što i kako. Odgovor je jednostavan! Može se graditi u skladu s dokumentima prostornih planova na snazi.

Da to malo pojasnimo. I ovdje postoji podjela po namjenama pa evo približno kako slijedi:

Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene:

-          Osobito vrijedno obradivo tlo

-          Vrijedno obradivo tlo

-          Ostala obradiva tla

Šuma isključivo osnovne namjene:

-          Gospodarska

-          Zaštitna šuma

-          Šuma posebne namjene

Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

A tu su još i druge namjene zemljišta poput:

Javne zelene površine (javni park, igralište, odmorište, vrt…)

Površine uzgajališta

Zaštitne zelene površine

Posebna namjena

Površine infrastrukturnih sustava

Groblje

Vodne površine

Posebna namjena

 

Prostorni planovi određuju smije li se na poljoprivrednom zemljištu nešto graditi, ovisno o području u kojem se nalaze i njegovoj namjeni te drugim uvjetima koji se traže. Kad govorimo o gradnji, to se odnosi na namjenske objekte za obavljanje nekih djelatnosti poput nastambi za uzgoj stoke ili peradi, zatim prostori za smještaj opreme i alata, te u nekim prostorima i gradnja obiteljskih gospodarstva gdje se može stanovati pa čak i iznajmljivati gostima ali je uvjetovano da ne služi samo u te svrhe.

 

Javite nam se ako ste u potrazi za zemljištem kako bi pronašli upravo ono što vama treba.

Kada prodajete svoje zemljište, dobro je angažirati posrednika koji se u to razumije. Kupac treba agenta koji može pronaći odgovarajuće zemljište i koji će znati objasniti zašto je to upravo ono što mu treba. Mu smo u tome stručnjaci, tu smo da vam pomognemo!